Odjel za etnologiju i antropologiju

Povijest Odjela

Odjel za etnologiju i antropologiju zadarskoga sveučilišta utemeljen je 2005. godine s ciljem dopunjavanja ponude studijskih programa iz područja humanističkih znanosti koje su činile temeljnu podlogu obnovljenoga zadarskog sveučilišta. Sveučilište u Zadru, kao prvo hrvatsko integrirano sveučilište osnovano je 2002. godine na temeljima zadarskoga Filozofskog fakulteta koji je kao sastavnica zagrebačkog sveučilišta osnovan 1955. godine kako bi ratom opustošenomu Zadru omogućio obnovu stoljetne tradicije visokoga školstva. Prvotna inicijativa za uspostavljanjem studija etnologije na zadarskome Filozofskom fakultetu javila se neposredno nakon utemeljivanja Etnografskog odjela Narodnoga muzeja u Zadru pedesetih godina 20. stoljeća upravo s ciljem izobrazbe stručnjaka na hrvatskome jadranskom području. Na žalost, do ostvarivanja te inicijative protekla su desetljeća iako se kolegij pod naslovom „Etnologija“ izvodio devedesetih godina 20. stoljeća na Filozofskom fakultetu u Zadru u sklopu studija Arheologije te na Odjelu za izobrazbu učitelja. Nastavu etnologije prvotno su izvodili Jasenka Lulić-Štorić, a potom Jadran Kale, koji su ujedno bili inicijatorima uspostave samostalnoga studija etnologije na Filozofskome fakultetu u Zadru koji je u to doba, od 1975. godine bio sastavnicom Sveučilišta u Splitu. Intenzivnije pripreme za osnivanje novoga sveučilišnoga odjela za etnologiju započele su nakon 2000. godine uz potporu tadašnjega dekana Filozofskoga fakulteta, prof. dr. sc. Damira Magaša. Nakon utemeljivanja Sveučilišta, Senat Sveučilišta u Zadru 20. studenoga 2003. godine donosi statutarnu odluku o osnivanju Odjela za etnologiju i socijalnokulturnu antropologiju, ali studijski se program još nije izvodio. Uvjeti za uspostavu novoga studijskog programa iz polja etnologije i antropologije ostvareni su tek nakon cjelovite sveučilišne reforme, odnosno uvođenja Bolonjskog studijskog modela i na zadarsko sveučilište. Na inicijativu Sveučilišta u Zadru, nakon niza sastanaka šireg kruga hrvatskih etnologa i znanstvenika iz srodnih disciplina, Dunja Brozović Rončević i Jadran Kale izradili su program preddiplomskog i diplomskog studija „Etnologije i antropologije“ u ožujku 2005. godine te je prijedlog programa nakon određenih dopuna i ispravaka, na prijedlog Nacionalnoga vijeća za visoko obrazovanje, u lipnju 2005. godine, dobio Dopusnice Ministarstva znanosti, obrazovanja i športa za izvođenje preddiplomskoga i diplomskoga sveučilišnog dvopredmetnog studija Etnologija i antropologija. Nastava je započela u akademskoj godini 2005./2006., prvotno uz suradnju vanjskih suradnika drugih sveučilišnih odjela i znanstvenoistraživačkih centara te potporu suradnih znanstvenih i kulturnih ustanova, u prvome redu Instituta za etnologiju i folkloristiku i Etnološkog odjela Narodnog muzeja u Zadru.

Odlukom Stručnoga vijeća Odjela od 12. rujna 2007. godine (ur. br. 01-28-2-200801-28-2-2008) Senatu Sveučilišta upućen je prijedlog za promjenu dosadašnjega imena Odjela za etnologiju i sociokulturnu antropologiju u Odjel za etnologiju i kulturnu antropologiju kako bi ime Odjela bilo u skladu s izvedbenim sveučilišnim studijskim programom, a ujedno tako se danas naziva većina srodnih sveučilišnih sastavnica na srednjoeuropskome području. Istodobno je zatraženo da se promijeni i naziv stečenoga akademskog naziva, odnosno da studenti završetkom studija stječu pravo na svjedodžbu prvostupnika etnologije i kulturne antropologije, odnosno diplomu magistra etnologije i kulturne antropologije. Senat Sveučilišta u Zadru na sjednici održanoj 16. siječnja 2008. donio je statutarnu odluku o izmijeni naziva Odjela za etnologiju i socijalnokulturnu antropologiju u Odjel za etnologiju i kulturnu antropologiju. Senat Sveučilišta u Zadru na sjednici održanoj 27. svibnja 2015. donio je statutarnu odluku o izmijeni naziva Odjela za etnologiju i kulturnu antropologiju u Odjel za etnologiju i antropologiju te je time ime Odjela usuglašeno s nazivom nastavnog programa i stečenim akademskim nazivima.

Prva v.d. pročelnica novoga Odjela bila je dr. sc. Dunja Brozović Rončević, a nedugo potom tu je dužnost preuzeo doc. dr. sc. Goran Pavel Šantek. Od 2008. do 2013. godine pročelnicom Odjela bila je doc. dr. sc. Snježana Zorić Hofmann, a od jeseni 2013. dužnosti v.d. pročelnice obavlja izv. prof. dr. sc. Dunja Brozović Rončević. Od 2018. do 2022. godine pročelnica Odjela bila je doc. dr. sc. Danijela Birt Katić. U proteklih osam godina Odjel za etnologiju i antropologiju kadrovski je znatno ojačao zapošljavanjem nekoliko nastavnika i asistenata na Sveučilištu u Zadru te je u sadašnjem trenutku u mogućnosti samostalno provoditi akreditirani studijski program etnologije i antropologije.