Odjel za etnologiju i antropologiju

Akad. god. 2023./2024.

za I (prvi) semestar

Šifra

predmeta

 Ime i prezime nastavnika

 Naziv predmeta

Ukupno sati (semestralno)

 ECTS bodovi

 

Predavanja

 Seminara

Vježbi

EAD101

Prof. dr. sc. Senka Božić Vrbančić

Obrati u antropologiji

30

15

-

5

EAD102

Izv. prof. dr. sc. Mario Katić

Stručna praksa i zanimanja etnologa i antropologa

-

-

30

3

EAD103

Izv. prof. dr. sc. Suzana Marjanić

Antropologija životinja

15

15

-

4

EAD104

Doc. dr. sc. Katica Burić Ćenan

Antropologija umjetnosti

15

15

-

4

EAD105

Izv. prof. dr. sc. Tomislav Oroz / i. dr.

Terensko istraživanje

-

-

30

3

EA307

Doc. dr. sc. Katica Burić Ćenan

Etnoglazbeni praktikum 1

-

-

30

2

 

za II (drugi) semestar

EAD201

Izv. prof. dr. sc. Jadran Kale

Stvaranje baštine*

15

15

-

5

EAD202

Izv. prof. dr. sc. Tomislav Oroz

Antropologija Mediterana

15

15

-

5

EAD203

Izv. prof. dr. sc. Jadran Kale

Etnografije rata i poraća

15

15

-

4

EA406

Doc. dr. sc. Katica Burić Ćenan

Etnoglazbeni praktikum 2

-

-

30

2

EAD207 Doc. dr. sc. Danijela Birt Katić

Digitalna antropologija

15 - 30 5

za III (treći) semestar

EAD301

Izv. prof. dr. sc. Tomislav Oroz / i. dr.

Etnografski praktikum*

-

15

-

2

EAD302

Prof. dr. sc. Senka Božić Vrbančić

Vizualna kultura i antropocena / Visual Culture and Anthropocene

15

15

15

5

EAD105

Izv. prof. dr. sc. Tomislav Oroz

Terensko istraživanje

-

-

30

3

EAD303 Prof. dr. sc. Dunja Brozović Rončević Etnojezični dodiri na prostoru Hrvatske i Europe 15 15 - 5

EA307

Doc. dr. sc. Katica Burić Ćenan

Etnoglazbeni praktikum 1

-

-

30

2

IV (četvrti) semestar

EAD401

Izv. prof. dr. sc. Tomislav Oroz / Mentori

Diplomski praktikum

-

-

15

2

EAD402

Mentor

Diplomski rad

-

-

150

13

 

OBVEZNI (TEMELJNI) PREDMETI S MATIČNOGA STUDIJA

IZBORNI PREDMETI S MATIČNOGA STUDIJA

* Kolegij je dio paketa za stjecanje nastavničkih kompetencija.