Odjel za etnologiju i antropologiju

Studijski programi

Preddiplomski sveučilišni studij etnologije i antropologije (dvopredmetni)

TRAJANJE STUDIJA: Trogodišnji studij; 6 semestara (180 ECTS bodova)
UVJETI UPISA NA STUDIJ: Posjedovanje prethodne kvalifikacije, uz položene ispite obveznih predmeta državne mature (razina 4.2 ili više prema Hrvatskom kvalifikacijskom okviru).
NAČIN IZVOĐENJA STUDIJA: Redoviti studij i konzultativno-instruktivna nastava
PRISTUP DALJNJIM RAZINAMA STUDIJA: Po završetku sveučilišnoga preddiplomskog studija etnologije i antropologije student ima pravo nastaviti studij na razini diplomskog studija prema uvjetima koje određuje visoko učilište koje provodi taj studij.
ZAHTJEVI I REZULTATI STUDIJSKOG PROGRAMA:
Program sveučilišnoga preddiplomskog studija etnologije i antropologije omogućuje studentima stjecanje osnovnih znanja i teorijskih spoznaja iz etnologije i kulturne antropologije, razumijevanje etnografskih metodoloških načela, te praktičnu primjenu stečenih znanja. Završetkom studija etnologije i antropologije studentu se omogućuje prepoznavanje kulturne raznolikosti globaliziranog svijeta, razumijevanje značaja baštine i tradicije u lokalnom kontekstu, te  njihove specifičnosti u sredozemnom i europskom kontekstu. Tijekom šest semestara nastave na preddiplomskom studiju student stječe temeljna teorijska, metodološka i praktična znanja iz područja etnologije i kulturne antropologije, dok polaganjem završnog ispita student stječe zvanje prvostupnika etnologije i antropologije (univ. baccalaureus / baccalaurea ethnol. et anthrop.).

Stečene kompetencije nakon završenog preddiplomskog studija etnologije i antropologije >>

PROFESIONALNI STATUS:
Završetkom trogodišnjega preddiplomskog studija etnologije i antropologije prvostupniku etnologije i antropologije omogućeno je zapošljavanje u javnim i privatnim kulturnim ustanovama u zemlji i inozemstvu. Dvopredmetnost preddiplomskog studija etnologije i antropologije omogućuje umrežavanje etnoloških znanja sa spoznajama koje dolaze iz drugih disciplina. Time se omogućuje razvoj kompetencija i širina znanja koje, ovisno o interesu studenata, mogu biti prepoznate u brojnim zanimanjima. Znanja stečena tijekom studija mogu se primijeniti u muzejskim, arhivskim i konzervatorskim ustanovama, knjižnicama, različitim organizacijama i nevladinim udrugama, turističkom sektoru, nacionalnim parkovima, parkovima prirode i drugim ustanovama koje se bave čuvanjem, interpretacijom i prezentacijom kulturne baštine.

STRUČNI NAZIV KOJI SE STJEČE ZAVRŠETKOM STUDIJA:
Prvostupnik etnologije i antropologije (univ. baccalaureus /baccalaurea ethnol. et anthrop.)

 


Diplomski sveučilišni studij etnologije i antropologije (dvopredmetni)

TRAJANJE STUDIJA: dvogodišnji studij, 4 semestra (120 ECTS bodova)
UVJETI UPISA NA STUDIJ: Završen sveučilišni preddiplomski studij (6. stupanj prema Hrvatskom kvalifikacijskom okviru)
NAČIN IZVOĐENJA STUDIJA: Redoviti studiji konzultativno-instruktivna nastava
ZAHTJEVI I REZULTATI STUDIJSKOG PROGRAMA:
Program sveučilišnog diplomskog studija etnologije i antropologije omogućuje studentima produbljivanje znanja stečenih na preddiplomskoj razini studija. Završetkom diplomskog studija etnologije i antropologije student stječe kompleksnije razumijevanje položaja čovjeka u globaliziranome svijetu, njegove uloge u procesima stvaranja baštine, tradicije i kulture, s osobitim naglaskom na sredozemni i europski kontekst. Tijekom tri semestra nastave diplomskoga studija student stječe napredna teorijska, metodološka i praktična znanja utemeljena na etnografiji, a u četvrtome semestru, uz potporu mentora, izrađuje diplomski rad u kojem primjenjuje studijem stečene kompetencije. Uspješna javna obrana diplomskoga rada preduvjet je završetku studija.

Stečene kompetencije nakon završenog diplomskog studija etnologije i antropologije>>

PROFESIONALNI STATUS:
Završetkom diplomskoga studija antropologije i etnologije magistru omogućeno je zapošljavanje u javnim i privatnim kulturnim ustanovama u zemlji i inozemstvu. Dvopredmetnost diplomskog studija etnologije i antropologije omogućuje umrežavanje etnoloških znanja sa spoznajama koje dolaze iz drugih disciplina. Znanja stečena tijekom studija mogu se primijeniti u muzejskim, arhivskim i konzervatorskim ustanovama, knjižnicama, različitim organizacijama i nevladinim udrugama, turističkom sektoru, nacionalnim parkovima, parkovima prirode i drugim ustanovama koje se bave čuvanjem, interpretacijom i prezentacijom kulturne baštine. Osim ustanova bliskih kulturnom sektoru zapošljanja su moguća i u privatnom sektoru (agencije za istraživanje tržišta, odjeli ljudskih resursa, društvene mreže, korporativni sektor, itd.) te u lokalnim zajednicama (HUB-ovi, udruge, lokalne akcijske grupe, itd.). Usvajanje naprednih teorijskih i metodoloških znanja na diplomskoj razini otvara mogućnosti daljnjeg usavršavanja na poslijediplomskoj razini i bavljenja znanstvenoistraživačkim i visokostručnim radom u području humanističkih i društvenih znanosti.

STRUČNI NAZIV KOJI SE STJEČE ZAVRŠETKOM DIPLOMSKOG STUDIJA:
Magistar etnologije i antropologije (mag. ethnol. et anthrop.)

Po završetku studija studenti dobivaju diplomu i dopunske isprave. Dopunska isprava sadrži opis ciljeva i ishoda učenja studijskog programa, razine, naziv kvalifikacije, podatke o programu, ocjene, ECTS bodove, itd. Studenti koji žele da im se u dopunsku ispravu o studiju upišu dodatne informacije trebaju ih nakon obrane završnog/diplomskog rada što prije dostaviti u tajništvo Odjela.
U dodatne podatke ulaze podaci o:
       - osvojenim nagradama, pohvalama i priznanjima tijekom studija - poput Rektorove, nagrade Odjela, stipendije za izvrsne studente
         i sl.
       - sudjelovanju na radionicama u organizaciji Odjela ili Austrijske knjižnice - poput radionica koje su vodili gostući profesori
       - sudjelovanju u organizaciji radionica - npr. radionice njemačkog jezika za djecu
       - volonterskom sudjelovanju u aktivnostima koje su organizirane na Sveučilištu - npr. Festival znanosti i sl.
       - radu studentskih predstavnika (u tijelima Odjela ili Sveučilišta, studentskim tijelima) i o radu u studentskim udrugama
       - sudjelovanju ili vođenju studentskog projekta
       - sudjelovanju s izlaganjem na znanstvenim i stručnim skupovima
       - objavljenim znanstvenim i stručnim radovima
       - i slično.

Dodatni podaci trebaju se poslati e-mailom u tajništvo, zapisani u Word dokumentu, zajedno sa skeniranim potvrdama koje služe kao dokaz.

Pročišćeni tekst akreditiranog studijskog programa etnologije i antropologije>>