Odjel za etnologiju i antropologiju

Studijski programi

 

Prijediplomski sveučilišni studij etnologije i antropologije (dvopredmetni)

 

TRAJANJE STUDIJA: Trogodišnji studij; 6 semestara (180 ECTS bodova)
UVJETI UPISA NA STUDIJ: Posjedovanje prethodne kvalifikacije, uz položene ispite obveznih predmeta državne mature (razina 4.2 ili više prema Hrvatskom kvalifikacijskom okviru).
NAČIN IZVOĐENJA STUDIJA: Redoviti studij i konzultativno-instruktivna nastava
PRISTUP DALJNJIM RAZINAMA STUDIJA: Po završetku sveučilišnoga prijediplomskog studija etnologije i antropologije student ima pravo nastaviti studij na razini diplomskog studija prema uvjetima koje određuje visoko učilište koje provodi taj studij.
ZAHTJEVI I REZULTATI STUDIJSKOG PROGRAMA:
Program sveučilišnoga prijediplomskog studija etnologije i antropologije omogućuje studentima stjecanje osnovnih znanja i teorijskih spoznaja iz etnologije i kulturne antropologije, razumijevanje etnografskih metodoloških načela, te praktičnu primjenu stečenih znanja. Završetkom studija etnologije i antropologije studentu se omogućuje prepoznavanje kulturne raznolikosti globaliziranog svijeta, razumijevanje značaja baštine i tradicije u lokalnom kontekstu, te  njihove specifičnosti u sredozemnom i europskom kontekstu. Tijekom šest semestara nastave na preddiplomskom studiju student stječe temeljna teorijska, metodološka i praktična znanja iz područja etnologije i kulturne antropologije, dok polaganjem završnog ispita student stječe zvanje prvostupnika etnologije i antropologije (univ. baccalaureus / baccalaurea ethnol. et anthrop.).

ISHODI UČENJA NA PRIJEDIPLOMSKOM STUDIJU ETNOLOGIJE I ANTROPOLOGIJE

STEČENE KOMPETENCIJE:

POZNAVANJE, RAZUMIJEVANJE I PRIMJENA ZNANJA
•    razlikovati osnovne pojmove, teorijske pravce i područja interesa etnologije, antropologije i folkloristike
•    razumjeti nastanak, obilježja i osobitosti različitih kulturnih praksi, lokalno i globalno
•    upoznati povijesni razvoj etnologije, kulturne antropologije i folkloristike, kao i njihove suvremene smjernice
•    prepoznati i razumjeti važnosti kulturne raznolikosti, lokalno i globalno
•    uočiti, analizirati i interpretirati kulturne i društvene pojave u njihovim regionalnim osobitostima
•    usvojiti i primijeniti osnove kvalitativnih istraživanja, osobito etnografije
•    opisivati, analizirati i uspoređivati različite kulturne prakse

SPOSOBNOSTI RJEŠAVANJA PROBLEMA
•    identificirati sličnosti i različitosti kulturnih pojava
•    opažati procese kulturnog oblikovanja ljudske stvarnosti
•    kritički interpretirati etnografije
•    prepoznati procese prožimanja kulture i identiteta, u prostornim i povijesnim kontekstima
•    razviti kritički stav prema svakom obliku stereotipiziranja i uvažiti posebnost svake kulture

PRAKTIČNE KOMPETENCIJE I PREZENTACIJE
•    prezentirati procesualnost kulturne baštine stručnoj i općoj publici
•    sposobnost timskog rada i prilagođavanje rada osobitostima i potrebama lokalne zajednice
•    tumačiti kulturne i društvene aspekte svakodnevice


VJEŠTINE UČENJA
•    sažimati i tumačiti stručnu i znanstvenu literaturu na hrvatskom i stranim jezicima
•    primijeniti znanja iz struke u prezentiranju kulturnih pojava široj javnosti
•    razviti pozitivan stav prema vlastitoj profesiji i njezinim etičkim načelima

PROFESIONALNI STATUS:
Završetkom trogodišnjega prijediplomskog studija etnologije i antropologije prvostupniku etnologije i antropologije omogućeno je zapošljavanje u javnim i privatnim kulturnim ustanovama u zemlji i inozemstvu. Dvopredmetnost prijediplomskog studija etnologije i antropologije omogućuje umrežavanje etnoloških znanja sa spoznajama koje dolaze iz drugih disciplina. Time se omogućuje razvoj kompetencija i širina znanja koje, ovisno o interesu studenata, mogu biti prepoznate u brojnim zanimanjima. Znanja stečena tijekom studija mogu se primijeniti u muzejskim, arhivskim i konzervatorskim ustanovama, knjižnicama, različitim organizacijama i nevladinim udrugama, turističkom sektoru, nacionalnim parkovima, parkovima prirode i drugim ustanovama koje se bave čuvanjem, interpretacijom i prezentacijom kulturne baštine.

STRUČNI NAZIV KOJI SE STJEČE ZAVRŠETKOM STUDIJA:
Prvostupnik etnologije i antropologije (univ. baccalaureus /baccalaurea ethnol. et anthrop.)

  

Diplomski sveučilišni studij etnologije i antropologije (dvopredmetni)

 

TRAJANJE STUDIJA: dvogodišnji studij, 4 semestra (120 ECTS bodova)
UVJETI UPISA NA STUDIJ: Završen sveučilišni prijediplomski studij (6. stupanj prema Hrvatskom kvalifikacijskom okviru)
NAČIN IZVOĐENJA STUDIJA: Redoviti studiji konzultativno-instruktivna nastava
ZAHTJEVI I REZULTATI STUDIJSKOG PROGRAMA:
Program sveučilišnog diplomskog studija etnologije i antropologije omogućuje studentima produbljivanje znanja stečenih na prijediplomskoj razini studija. Završetkom diplomskog studija etnologije i antropologije student stječe kompleksnije razumijevanje položaja čovjeka u globaliziranome svijetu, njegove uloge u procesima stvaranja baštine, tradicije i kulture, s osobitim naglaskom na sredozemni i europski kontekst. Tijekom tri semestra nastave diplomskoga studija student stječe napredna teorijska, metodološka i praktična znanja utemeljena na etnografiji, a u četvrtome semestru, uz potporu mentora, izrađuje diplomski rad u kojem primjenjuje studijem stečene kompetencije. Uspješna javna obrana diplomskoga rada preduvjet je završetku studija.

ISHODI UČENJA NA DIPLOMSKOM STUDIJU ETNOLOGIJE I ANTROPOLOGIJE

POZNAVANJE, RAZUMIJEVANJE I PRIMJENA ZNANJA

 • razlikovati i interpretirati suvremene antropološke teorije i pravce
 • prepoznati potrebu njegovanja kulturne raznolikosti i interkulturnoga dijaloga u lokalnom i globalnom kontekstu
 • razlikovati specifičnosti regionalnih osobitosti
 • promišljati kompleksnost suodnosa između kulture i identiteta
 • interpretirati različite oblike kulturnih praksi: izvedbene aspekte reprezentacija vlastite kulture, vizualne i glazbene izričaje, literarne opise, usmenu predaju, životne priče
 • primjenjivati usvojena metodologijska znanja u samostalnim istraživanjima

KRITIČKO MIŠLJENJE

 • analizirati, identificirati i promišljati probleme unutar same discipline
 • analizirati i promišljati pojam kulture kroz artikulaciju raznih praksi i sociokulturnih obilježja poput jezika, etniciteta, religije, roda, političkih i vjerskih uvjerenja, pitanje subjektiviteta
 • objasniti ulogu kulturne baštine u izražavanju i stvaranju lokalnoga, regionalnog i nacionalnog identiteta i kritički valorizirati njezinu primjenu

NACRT ISTRAŽIVANJA I PREZENTACIJE

 • osmisliti i provesti individualno etnografsko istraživanje
 • osmisliti i uobličiti prezentaciju koja se temelji na vlastitim istraživanjima
 • osmisliti i javno prezentirati mogućnosti upravljanja kulturnom baštinom koristeći znanja stečena kroz stručnu praksu i stažiranje u odabranim institucijama
 • integrirati stečena teorijska i metodološka znanja u vrjednovanju zaštićenih prirodnih prostora i kulturnih krajolika uz aktivno sudjelovanje lokalne zajednice

VJEŠTINE UČENJA

 • samostalno proučavati i valorizirati literaturu na hrvatskome i stranim jezicima
 • samostalno se koristiti suvremenim komunikacijskim tehnologijama
 • primjenjivati etička načela struke u samostalnom i grupnom istraživanju
 • argumentirano sudjelovati u interdisciplinarnim promišljanjima kulture uvažavajući kontekste koji određuju specifičnost svake kulture
 • prepoznati određene sociokulturne probleme i predložiti moguća rješenja
 
PROFESIONALNI STATUS:
Završetkom diplomskoga studija antropologije i etnologije magistru omogućeno je zapošljavanje u javnim i privatnim kulturnim ustanovama u zemlji i inozemstvu. Dvopredmetnost diplomskog studija etnologije i antropologije omogućuje umrežavanje etnoloških znanja sa spoznajama koje dolaze iz drugih disciplina. Znanja stečena tijekom studija mogu se primijeniti u muzejskim, arhivskim i konzervatorskim ustanovama, knjižnicama, različitim organizacijama i nevladinim udrugama, turističkom sektoru, nacionalnim parkovima, parkovima prirode i drugim ustanovama koje se bave čuvanjem, interpretacijom i prezentacijom kulturne baštine. Osim ustanova bliskih kulturnom sektoru zapošljanja su moguća i u privatnom sektoru (agencije za istraživanje tržišta, odjeli ljudskih resursa, društvene mreže, korporativni sektor, itd.) te u lokalnim zajednicama (HUB-ovi, udruge, lokalne akcijske grupe, itd.). Usvajanje naprednih teorijskih i metodoloških znanja na diplomskoj razini otvara mogućnosti daljnjeg usavršavanja na poslijediplomskoj razini i bavljenja znanstvenoistraživačkim i visokostručnim radom u području humanističkih i društvenih znanosti.
 

STRUČNI NAZIV KOJI SE STJEČE ZAVRŠETKOM DIPLOMSKOG STUDIJA:
Magistar etnologije i antropologije (mag. ethnol. et anthrop.)

 

Po završetku studija studenti dobivaju diplomu i dopunske isprave. Dopunska isprava sadrži opis ciljeva i ishoda učenja studijskog programa, razine, naziv kvalifikacije, podatke o programu, ocjene, ECTS bodove, itd. Studenti koji žele da im se u dopunsku ispravu o studiju upišu dodatne informacije trebaju ih nakon obrane završnog/diplomskog rada što prije dostaviti u tajništvo Odjela.
U dodatne podatke ulaze podaci o:
       - osvojenim nagradama, pohvalama i priznanjima tijekom studija - poput Rektorove, nagrade Odjela, stipendije za izvrsne studente i sl.
       - sudjelovanju na radionicama u organizaciji Odjela ili Austrijske knjižnice - poput radionica koje su vodili gostući profesori
       - sudjelovanju u organizaciji radionica - npr. radionice njemačkog jezika za djecu
       - volonterskom sudjelovanju u aktivnostima koje su organizirane na Sveučilištu - npr. Festival znanosti i sl.
       - radu studentskih predstavnika (u tijelima Odjela ili Sveučilišta, studentskim tijelima) i o radu u studentskim udrugama
       - sudjelovanju ili vođenju studentskog projekta
       - sudjelovanju s izlaganjem na znanstvenim i stručnim skupovima
       - objavljenim znanstvenim i stručnim radovima
       - i slično.

Dodatni podaci trebaju se poslati e-mailom u tajništvo, zapisani u Word dokumentu, zajedno sa skeniranim potvrdama koje služe kao dokaz.

 

Pročišćeni tekst akreditiranog studijskog programa etnologije i antropologije