Odjel za etnologiju i antropologiju

Studijski programi

Preddiplomski sveučilišni studij etnologije i antropologije (dvopredmetni)

TRAJANJE STUDIJA: Trogodišnji studij; 6 semestara (180 ECTS bodova)
UVJETI UPISA NA STUDIJ: Posjedovanje prethodne kvalifikacije, uz položene ispite obveznih predmeta državne mature (razina 4.2 ili više prema Hrvatskom kvalifikacijskom okviru).
NAČIN IZVOĐENJA STUDIJA: Redoviti studij i konzultativno-instruktivna nastava
PRISTUP DALJNJIM RAZINAMA STUDIJA: Po završetku sveučilišnoga preddiplomskog studija etnologije i antropologije student ima pravo nastaviti studij na razini diplomskog studija prema uvjetima koje određuje visoko učilište koje provodi taj studij.
ZAHTJEVI I REZULTATI STUDIJSKOG PROGRAMA:
Program sveučilišnoga preddiplomskog studija etnologije i antropologije omogućuje student stjecanje osnovnih znanja i teorijskih spoznaja iz kulturne antropologije, razumijevanje etnografskih metodoloških načela, te praktičnu primjenu stečenih znanja. Završetkom studija etnologije i antropologije studentu se omogućuje prepoznavanje kulturne raznolikosti globaliziranog svijeta, razumijevanje značaja baštine i tradicije u lokalnom kontekstu, te određenje njihove specifičnosti u sredozemnom i europskom kontekstu. Tijekom šest semestara nastave preddiplomskoga studija student stječe temeljna teorijska, metodološka i praktična znanja iz područja etnologije i kulturne antropologije. U šestom semestru student polaže završni ispit ili uz potporu mentora izrađuje završni rad u kojem primjenjuje studijem stečene kompetencije.

Stečene kompetencije nakon završenog preddiplomskog studija etnologije i antropologije >>

PROFESIONALNI STATUS:
Završetkom trogodišnjega preddiplomskog studija etnologije i antropologije prvostupniku etnologije i kulturne antropologije omogućeno je zapošljavanje u javnim i privatnim kulturnim ustanovama u zemlji i inozemstvu. Primjerice, u muzejima i konzervatorskim zavodima, arhivima i knjižnicama, različitim vladinim i nevladinim uredima, turističkim agencijama, nacionalnim parkovima i drugim ustanovama koje se bave čuvanjem i prezentacijom kulturne baštine.

STRUČNI NAZIV KOJI SE STJEČE ZAVRŠETKOM STUDIJA:
Prvostupnik etnologije i antropologije (univ. baccalaureus /baccalaurea ethnol. et anthrop.)

 


Diplomski sveučilišni studij etnologije i antropologije (dvopredmetni)

TRAJANJE STUDIJA: dvogodišnji studij, 4 semestra (120 ECTS bodova)
UVJETI UPISA NA STUDIJ: Završen sveučilišni preddiplomski studij (6. Stupanj prema Hrvatskom kvalifikacijskom okviru)
NAČIN IZVOĐENJA STUDIJA: Redoviti studiji konzultativno-instruktivna nastava
ZAHTJEVI I REZULTATI STUDIJSKOG PROGRAMA:
Program sveučilišnoga diplomskog studija etnologije i antropologije omogućuje student produbljivanje znanja i teorijskih spoznaja iz kulturne antropologije, kritičku uporabu etnografskih metodoloških načela i njihovu prilagodbu istraživačkim potrebama te praktičnu primjenu stečenih znanja. Završetkom studija etnologije i antropologije u kojem je naglašena potreba interdisciplinarnih istraživačkih pristupa student stječe dublje razumijevanje položaja čovjeka u globaliziranome svijetu, njegove uloge u stvaralačkim procesima baštine, tradicije i kulture, s osobitim naglaskom na sredozemni i europski kontekst. Tijekom tri semestra nastave diplomskoga studija student stječe napredna teorijska, metodološka i praktična znanja iz područja etnologije i kulturne antropologije, a u četvrtome semestru, uz potporu mentora, izrađuje diplomski rad u kojem primjenjuje studijem stečene kompetencije. Uspješna javna obrana diplomskoga rada preduvjet je završetku studija.

Stečene kompetencije nakon završenog diplomskog studija etnologije i antropologije>>

PROFESIONALNI STATUS:
Završetkom diplomskoga studija antropologije i etnologije magistar etnologije usvaja napredna teorijska i metodologijska znanja koja mu omogućuju nastavak školovanja na poslijediplomskoj razini te bavljenje znanstvenoistraživačkim i visokostručnim radom u području humanističkih i društvenih znanosti. Stečena znanja i razvijene vještine i sposobnosti omogućuju mu zapošljavanje u znanstvenim, kulturnim, obrazovnim javnim i privatnim ustanovama u zemlji i inozemstvu, primjerice u znanstvenim institutima i visokoškolskim ustanovama, u muzejima i konzervatorskim zavodima, arhivima i knjižnicama, različitim vladinim i nevladinim uredima, agencijama i udrugama. Nadalje, stečene kompetencije omogućuju i zapošljavanje ili samozapošljavanje u turističkim uredima, nacionalnim parkovima i drugim ustanovama i udrugama koje se bave čuvanjem i prezentacijom kulturne baštine.

STRUČNI NAZIV KOJI SE STJEČE ZAVRŠETKOM DIPLOMSKOG STUDIJA:
Magistar etnologije i antropologije (mag. ethnol. et anthrop.)

Po završetku studija studenti dobivaju diplomu i dopunske isprave. Dopunska isprava sadrži opis ciljeva i ishoda učenja studijskog programa, razine, naziv kvalifikacije, podatke o programu, ocjene, ECTS bodove, itd. Studenti koji žele da im se u dopunsku ispravu o studiju upišu dodatne informacije trebaju ih nakon obrane završnog/diplomskog rada što prije dostaviti u tajništvo Odjela.
U dodatne podatke ulaze podaci o:
- osvojenim nagradama, pohvalama i priznanjima tijekom studija - poput Rektorove, nagrade Odjela, stipendije za izvrsne studente i sl.
- sudjelovanju na radionicama u organizaciji Odjela ili Austrijske knjižnice - poput radionica koje su vodili gostući profesori
- sudjelovanju u organizaciji radionica - npr. radionice njemačkog jezika za djecu
- volonterskom sudjelovanju u aktivnostima koje su organizirane na Sveučilištu - npr. Festival znanosti i sl.
- radu studentskih predstavnika (u tijelima Odjela ili Sveučilišta, studentskim tijelima) i o radu u studentskim udrugama
- sudjelovanju ili vođenju studentskog projekta
- sudjelovanju s izlaganjem na znanstvenim i stručnim skupovima
- objavljenim znanstvenim i stručnim radovima
- i slično.

Dodatni podaci trebaju se poslati e-mailom u tajništvo, zapisani u Word dokumentu, zajedno sa skeniranim potvrdama koje služe kao dokaz.

 

Pročišćeni tekst akreditiranog studijskog programa etnologije i antropologije>>