Odjel za etnologiju i antropologiju

Kulturni i jezični kontekst kao odrednice za stvaranje identiteta

 

Voditelj projekta: dr. sc. Goran Pavel Šantek*

Projekt odobrilo: Ministarstvo znanosti, obrazovanja i sporta

Trajanje projekta: 2007. - 

 

Sažetak: Polazište je ovoga etnološkoga projekta etnografskim istraživanjima otkrivena i antropološkim razmatranjima potvrđena spoznaja da etničke skupine prilikom intenziviranja susreta s drugim skupinama i/ili integriranja u veće društvene i/ili kulturne cjeline osnažuju markere vlastitoga identiteta i potrebu za njime. Hipoteza je projekta da će se isto dogoditi i s hrvatskim nacionalnim identitetom, odnosno da će se intenziviranjem kontakata s Europskom unijom i izglednom integracijom Republike Hrvatske u nju potreba hrvatske države i njezinih građana za vlastitim nacionalnim identitetom povećavati. Cilj je ovoga projekta istražiti različite načine na koje će se pojedini elementi hrvatske tradicijske kulture, kao dio simboličke baštine Hrvata, zajedno s nazivljem i diskurzivnim praksama koje ih prate koristiti pri izražavanju i oblikovanju hrvatskoga nacionalnoga identiteta, upravo u razdoblju u kojemu se pretpostavlja da će se potreba za nacionalnim identitetom povećavati. Kako je ovo etnološki projekt on se u metodološkome i epistemološkome smislu oslanja na znanstvene postavke etnologije, što znači da će se do podataka ili istraživačke građe dolaziti empirijskim istraživanjem na terenu i da će se zaključci izvoditi poredbom dobivene građe s onom otprije poznatom etnolozima te njezinim sagledavanjem, interpretacijom i analizom u odnosu na općenitije etnološke i socijalno ili kulturno antropološke teorije. Empirijsko istraživanje bit će i mjesto provjere projektnih postavki te etnoloških teorija općenito. Istraživanje načina na koje se pojedine specifičnosti hrvatske tradicijske kulture, zajedno s nazivljem i jezičnim praksama koje ih prate, koriste za izražavanje i oblikovanje identiteta hrvatske nacije smatra se važnim poradi etnološki utemeljene pretpostavke o skorašnjem povećanju potrebe hrvatske države i njezinih građana za vlastitim nacionalnim identitetom. Projekt, osim toga, svoju zadaću vidi i u prikupljanju i obradi građe o hrvatskoj tradicijskoj kulturi i nazivlju, što je još jedan način pridonošenja poznavanju i očuvanju hrvatskoga nacionalnoga identiteta i kulturne baštine te njihovim budućim istraživanjima. Projekt je tako u skladu s dugoročnim i kratkoročnim strateškim pravcima istraživanja u Republici Hrvatskoj za humanističke znanosti.

*Projekt je aktivan od 2007. godine. Od 2009. godine dr. sc. Goran Pavel Šantek nije zaposlenik Odjela za etnologiju i kulturnu antropologiju Sveučilišta u Zadru, ali projekt se i dalje vodi kao projekt Sveučilišta u Zadru, te je jedan od projekata u sklopu znanstvenoga programa „Hrvatska jezična riznica“ koji pri MZOS-u vodi dr. sc. Dunja Brozović Rončević. Na projektu su sudjelovali i sudjeluju djelatnici Odjela: dr. sc. Jadran Kale i dr. sc. Olga Supek.

 

Znanstvena bibliografija