Odjel za etnologiju i antropologiju

Onomastička i etimologijska istraživanja hrvatskoga jezika

 

Voditeljica projekta: dr. sc. Dunje Brozović Rončević

Projekt odobrilo: Ministarstvo znanosti, obrazovanja i sporta

Trajanje projekta: 2007. -

 

Sažetak projekta: Sustavna obradba i raščlamba hrvatske imenske baštine jednim je od bitnih preduvjeta za sva jezičnopovijesna istraživanja. Imena, u prvome toponimi najstariji su hrvatski jezični spomenici i neprijeporni svjedoci hrvatske prisutnosti na prostorima koje Hrvati i danas nastanjuju. Fonetske prilagodbe imena upozoravaju na najstarije mijene hrvatskoga jezika s obzirom na doba njihova nastanka i okružje rasprostranjenosti. Imena svojim likovima i sadržajem izravno svjedoče o iznimno kompleksnoj stratifikaciji hrvatskoga prostora koji je stoljećima bivao izložen etnojezičnim nadslojavanjima. Upravo se preko toponima bjelodano iščitavaju doticaji i prožimanja mnogobrojnih jezika i kultura koji su tijekom stoljeća supostojali na hrvatskome povijesnome tlu. Jezičnom se analizom likova imena i tumačenjem njihova podrijetla i značenja dolazi do preciznih spoznaja o etnojezičnoj pripadnosti stanovništva koje je boravilo na pojedinim hrvatskim prostorima i za ona povijesna razdoblja za koja nemamo pisanih ili drugih materijalnih pokazatelja. Onomastička su istraživanja uvijek i nužno interdisciplinarna te stoga i pristup obradbi toponimijske građe mora biti interdisciplinarnim. Uz nužno poznavanje poredbenoga jezikoslovlja, hrvatske jezične povijesti i dijalektologije, tu se u prvome redu podrazumijeva kontinuirana suradnja s povjesničarima, geografima i etnolozima jer motivi nastanka imena (etiologija) svjedoci su svjetonazora puka koji je ta imena stvarao i pridruživao ih probranim zemljopisnim sadržajima. Istraživanja u okviru ovoga projekta usredotočena su na stvaranje onomastičkih baza podataka te tumačenje i analizu imena kao temeljnih jezičnih spomenika i autentičnih svjedoka materijalne i duhovne kulture Hrvata i naroda s kojima su Hrvati bili u jezičnom, biološkom te pravnom i gospodarskom doticaju od doseobe do danas. Do sada prikupljeni imenski podatci nadopunjavat će se imenskom građom prikupljenom na terenskim istraživanjima. S obzirom na to da je riječ o temeljnome, dugoročnom istraživanju kojim je obuhvaćena cjelovita hrvatska antroponimija i toponimija, projekt je usmjeren na izradbu leksikografskih opisa hrvatskih onima te etimološkoga rječnika hrvatskoga jezika. Onomastički segment ovoga projekta djelomice se odvijao u suradnji s Centrom za jadranska onomastička istraživanja koji je prvi znanstveno-istraživački centar utemeljen pri zadarskome sveučilištu. Od svojega utemeljenja 2003. godine do danas, u sklopu projekta „Adriatica onomastica“ obavljeno je šest interdisciplinarnih istraživanja hrvatskih otoka. Projekt je prijavljen pri Institutu za hrvatski jezik i jezikoslovlje.

 

Znanstvena bibliografija: http://bib.irb.hr/lista-radova?sif_proj=212-2120920-0921&print=true