Odjel za etnologiju i antropologiju

Kudin most - izrada elaborata za zaštitu kulturnog krajolika

 

Program odobrilo: Ministarstvo kulture Republike Hrvatske

Trajanje programa: 2018. 

Voditelj: doc. dr. sc. Mario Katić

Sažetak: Namjera je ovog programa na osnovu terenskih rekognosciranja i analize prikupljene građe izraditi krajobraznu osnovu i konzervatorski elaborat za zaštitu područja između rijeka Zrmanje i Krupe kao cjelinu kulturnog krajolika.
Sudionici: Mario Katić, voditelj (Sveučilište u Zadru), Jadran Kale (Sveučilište u Zadru), Lena Mirošević (Sveučilište u Zadru), Ante Blaće (Sveučilište u Zadru), Mato Ilkić (Sveučilište u Zadru), Marina Jurjević (Pučko otvoreno učilište Obrovac), Marin Ćurković (Zavičajni muzej Benkovac) i Matija Dronjić (Etnografski muzej Zagreb).

Poveznica: STUDIJA ZAŠTITE KARAKTERA KRAJOLIKA KANJONA RIJEKE KRUPE